Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ποιότητα

Στην Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, η Διοίκηση αλλά και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό έχουν δεσμευτεί να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας εστιάζοντας απερίσπαστοι στην κλινική θεραπεία και ασφάλεια των ασθενών που τους εμπιστεύονται την υγεία τους.

Η παροχή ποιότητας υψηλού επίπεδου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το σύνολο της εταιρείας. Μέσω της φιλοσοφίας της, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο ασθενής, η εταιρεία έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με το οποίο διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.

Η κλινική ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από τα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας, αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι ενταγμένες στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και, επιπλέον, γίνονται κατανοητές και εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσω:

  • Της διαχείρισης της αξιολόγησης των διαδικασιών
  • Της διαχείρισης των τεχνολογικών αλλαγών
  • Της έγκαιρης αναγνώρισης και επίλυσης ζητημάτων που ανακύπτουν
  • Της ενεργής συμμετοχής της Διοίκησης, του ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού στην αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος ποιότητας και της ανάληψης της ευθύνης εφαρμογής του στα τμήματα τους, καθώς και παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων της εταιρείας.

Η κλινική πρόσφατα πιστοποιήθηκε από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria Hellas, με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO15224:2016.

Το νέο πρότυπο ISO 15224 επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που παρέχει η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου. Η πιστοποίηση δίνει έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής και διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που ο Όμιλος Euromedica εφαρμόζει στο σύνολο των κλινικών του. Tα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προτύπου εστιάζουν στην παροχή φροντίδας με γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του ασθενή, καθώς και στην καταλληλόλητα και ορθότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας βασισμένης σε τεκμήρια / γνώσεις.

Επιπλέον, η κλινική πιστοποιήθηκε για την ποιότητα στην ιατρική φροντίδα από τον Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Temos International (δείτε εδώ), καθώς αξιολογήθηκε και πληροί τα κριτήρια του προτύπου διαπίστευσης της Temos International.