Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση για τους τρόπους που η κλινική της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» (εφεξής «Εταιρεία») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους λόγους που τηρεί τα δεδομένα, για το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται, για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα και για τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που υιοθετεί για την προστασία των  δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA κλπ ή/και μέσω παραγόντων που προσδιορίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη προστασία.

Η φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας είναι τέτοια ώστε καθημερινά έρχεται σε επαφή με πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, προσωπικού, ιατρών – συνεργατών, λοιπών συνεργατών – προμηθευτών – υπεργολάβων, επισκεπτών ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ληπτών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.

Σκοποί Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

 • Για την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική της.
  • Για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όσον αφορά το προσωπικό που απασχολεί η Εταιρεία, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ειδικότητας (προσλήψεις, απολύσεις – παραιτήσεις, μισθοδοσίες,  αξιολογήσεις, εταιρικές επικοινωνίες κλπ).
  • Για την εύρυθμη συνεργασία της Εταιρείας με τους συνεργάτες ιατρούς της, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ιατρικής ειδικότητας.
  • Για τη διαχείριση θεμάτων συνεργασίας με προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, υπεργολάβων και λοιπών συνεργατών, μέσω σχετικών συμβάσεων ή πρόσθετων πράξεων.
  • Για την ανταπόκριση σε αιτήματα ελεγκτικών αρχών και τη διαχείριση από το νόμο προβλεπόμενων απαιτήσεων και ελέγχων.
  • Για την διαχείριση παραπόνων των ασθενών και επισκεπτών.
  • Για διαχείριση δευτερευόντων υπηρεσιών όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, ο έλεγχος εισόδου στους χώρους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού κυκλώματος CCTV για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών.
  • Για ενημέρωση του κοινού για τις προσφερόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημερωτικών δράσεων ή επιστημονικού χαρακτήρα, μέσω ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω λοιπών ενεργειών πάσης φύσεως.
  • Για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας (ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες κλπ.)
  • Για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων προς το προσωπικό, αλλά και επιστημονικών ημερίδων / εκδηλώσεων ή/και εκπαιδεύσεων προς τους συνεργάτες ιατρούς κάθε ειδικότητας.
  • Για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων (μέσω της νομικής υπηρεσίας).
  • Για τη διαχείριση λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Βασικές Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία τηρεί τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η τήρηση των οποίων επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»):

 • Τα δεδομένα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο μη συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς.
  • Τα δεδομένα είναι κατάλληλα και συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • Τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται όποτε απαιτείται, ενώ λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα, για την άμεση διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  • Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης σε τρίτους, πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομιμοποιητικές βάσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.
  • Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό στα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων.
  • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτική και διεξάγεται από πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας.
  • Λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την ευθύνη της Εταιρείας (υπεύθυνος επεξεργασίας), η οποία διασφαλίζει και αποδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας τη συμμόρφωση της προς τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Ενδεικτικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εισαγωγή ή την επίσκεψη ενός ασθενή, για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, για την συνεργασία με ιατρό, για την συνεργασία με προμηθευτή – υπεργολάβο – λοιπούς συνεργάτες, για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού δελτίου / newsletter προς τρίτους κ.ο.κ.

Στην περίπτωση των ασθενών, συλλέγονται δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από την Εταιρεία ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες ή ακόμα και δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από την Εταιρεία, αλλά αναφέρθηκαν στην Εταιρεία είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, είτε από τρίτους. Επίσης, ενδέχεται να συλλεγούν και προσωπικά δεδομένα συνοδών ή συγγενών των ασθενών.  Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την διεκπεραίωση της πληρωμής (πχ. τραπεζικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα).

Στην περίπτωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συλλέγονται πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και πάσης φύσεως ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον η Εταιρεία, με σκοπό την ενημέρωσή τρίτων, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol address) της συσκευής του επισκέπτη (πχ ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone), μοτίβα περιήγησης στις ιστοσελίδες (browsing patterns), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (browser history), δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού (geolocation), στοιχεία του πρωτοκόλλου HTTP κλπ. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές της Εταιρείας, ενώ τα δεδομένα τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών.

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Διαβίβαση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων συλλέγονται από εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Ενδεικτικά, το Γραφείο Κίνησης, η γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, η γραμματεία διαγνωστικού τομέα, η κεντρική υποδοχή συλλέγουν δεδομένα ασθενών, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού συλλέγει δεδομένα του προσωπικού και των συνεργατών ιατρών, το λογιστήριο συλλέγει δεδομένα προμηθευτών και λοιπών συνεργατών, κ.ο.κ. Ειδικά για την περίπτωση των ασθενών, προσωπικά δεδομένα μπορεί να δίδονται από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, από άτομο/άτομα που τα συνοδεύουν.

 Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά βάσει των νομιμοποιητικών βάσεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ για απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή του άρθρου 9 ΓΚΠΔ για ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα). Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα των ασθενών παρέχονται σε τρίτα μέρη μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα υποκείμενα των δεδομένων (π.χ. στους ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης/θεραπείας). Με τη ρητή συναίνεση ή τη σχετική εντολή των υποκειμένων των δεδομένων, δεδομένα υγείας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία ασθενή).

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από αυτούς που συλλέχθηκαν και δεν θα τα δημοσιοποιήσει/κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την ειδικότερη ενημέρωση που παρέχεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία υποκειμένου δεδομένων.

Ειδικότερα για τους ασθενείς, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των εξωτερικών ασθενών/εξεταζομένων είναι 10 έτη, ενώ ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των εσωτερικών ασθενών είναι 20 έτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, οπότε ο χρόνος τήρησης τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά τη χρονική περίοδο τήρησής τους, η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα προσωπικά δεδομένα να καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Θεμελιώδη δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο κατανοητό για την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή, για τα στοιχεία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του και τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων του, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα του, για τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και καταγγελίας στην εποπτική αρχή, για τον υποχρεωτικό ή μη υποχρεωτικό χαρακτήρα της χορήγησης των δεδομένων, καθώς και για τις ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση μη χορήγησης τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το υποκείμενο των δεδομένων, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει για την πηγή προέλευσης των δεδομένων του.
  • Δικαίωμα πρόσβασης:  Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώνει στο υποκείμενο των δεδομένων ότι προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να του παρέχει αντίγραφο των δεδομένων του που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν το υποκείμενο των δεδομένων ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τους περιορισμούς που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την φορητότητα των δεδομένων του στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στον ΓΚΠΔ.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους με την έγγραφη υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@euromedica.gr . Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων και να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. H Εταιρεία δύναται να ζητά την παροχή πρόσθετων μεθόδων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).

H Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά να απαντώνται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).

Γενικά, η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την σοβαρότητα και πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων που θέτει η επεξεργασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εφαρμόζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Το προσωπικό της Εταιρείας και οι συνεργάτες της δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και ιατρικού απορρήτου για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι (συγγενείς, συνοδοί, επισκέπτες, ιατροί, λοιποί συνεργάτες κλπ).

Η διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων (ιδίως των δεδομένων υγείας των ασθενών) γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα από το προσωπικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, έχουν επισημανθεί στο προσωπικό τα ακόλουθα  :

 • Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων των ασθενών πρέπει να γίνεται με απόλυτη διακριτικότητα.
  • Όταν προσέρχεται ο ασθενής είτε για να λάβει ιατρικές υπηρεσίες είτε για να παραλάβει εξετάσεις ή αντίγραφα του ιατρικού του φακέλου, πρέπει να γίνεται πάντα ταυτοποίησή του.
  • Τα δεδομένα υγείας του ασθενή παραδίδονται μόνο στον ασθενή προσωπικά ή σε επαρκώς εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα παραλαμβάνει τα δεδομένα του ασθενή μόνο μετά την ταυτοποίησή του.
  • Το προσωπικό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό όταν χειρίζεται έγγραφα που περιέχουν δεδομένα ασθενών: αυτά δεν πρέπει να μένουν ποτέ εκτεθειμένα και πρέπει να παραδίδονται μόνο στα εξουσιοδοτημένα άτομα.
  • Το προσωπικό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό όταν χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή – όταν απομακρύνεται από το ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα πρέπει να  φροντίζει να τον κλειδώνει. 
  • Οι κωδικοί πρόσβασης στον υπολογιστή είναι αυστηρώς προσωπικοί και το προσωπικό δε πρέπει να τους μοιράζεται με κανέναν.
  • Όταν το προσωπικό αντιληφθεί ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση σε δεδομένα ασθενή θα πρέπει να ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων.
  • Όταν το προσωπικό έχει κάποια αμφιβολία για την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών θα πρέπει να ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος είτε θα δίνει τις ορθές κατευθύνσεις ο ίδιος είτε θα απευθύνεται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων.

Όλο το προσωπικό της Εταιρείας είναι ενήμερο ότι η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως θέσης, ειδικότητας και ιεραρχικής βαθμίδας.

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO)

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικώς στο 210-3686600, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, 15231, Αττική.