Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» µε έδρα την Ρόδο (5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, ΔΚ Κοσκινού, ΤΗΛ. 22410-45000, info@euromedica-rhodes.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).

2

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας µαζί σας (δηλ. το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά σας δεδοµένα συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας προς την Εταιρεία.

3

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679  και συγκεκριµένα η επικοινωνία της Εταιρείας με εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της, που επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε.

4

Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα επιλεκτικά σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων µε αυτή ή συνεργάζονται με αυτή, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση του θέματος που μας αναφέρετε και προκειμένου να σας απαντήσουμε. Επιπλέον ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας οι συνεργάτες της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας.

5

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

6

Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα τριών (3) μηνών, µετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.

7

Οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε έχετε δικαίωµα πρόσβασης, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισµού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδοµένων.

8

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατός σας, ή την υποβολή παραπόνου, µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 3686600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr