Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», η οποία εδρεύει στο Δ.Δ. Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 099658646 (τηλ. επικοινωνίας 2241050000, info@euromedica-rhodes.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ΓΚΠΔ»), η Εταιρεία παρέχει στους υποψήφιους εργαζόμενους ή σε όσους υποψηφίους προχωρούν σε συνέντευξη, την παρούσα ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ειδικότερα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και τυγχάνουν επεξεργασίας (π.χ. πρόσβαση, αξιολόγηση προσόντων, αποθήκευση, καταχώριση, διαγραφή) είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία αναφορικά με την επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας ζωή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχετε συμπεριλάβει στο βιογραφικό σας.

Σε περίπτωση που κληθείτε να προχωρήσετε σε συνέντευξη με κάποιον εκπρόσωπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη συνέντευξή σας, αλλά και τις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιήσει ο εκπρόσωπός μας, που θα συναντηθεί μαζί σας για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών λαμβάνει χώρα από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και των επιμέρους αρμοδίων τμημάτων (ανάλογα με την ειδικότητα σας), τηρουμένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας και με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων σας για τη θέση, για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον ή για άλλη ενδεχόμενη θέση σε κάποια εκ των εταιρειών του Ομίλου EUROMEDICA.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας από την Εταιρεία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, για την προσήκουσα και ολοκληρωμένη αξιολόγηση και τελική επιλογή του υποψηφίου.

(β) Η εκτέλεση σύμβασης ως προς την τήρηση των όρων, κατά το προσυμβατικό στάδιο, αξιολόγησης κι επιλογής υποψηφίων.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Σε περίπτωση μη προσλήψεως σας, θα τηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προκειμένου εντός του χρόνου αυτού να διευθετηθούν τυχόν εκκρεμότητες και να δοθούν τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις υποψηφιότητες. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν οριστικά, με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο. Σε περίπτωση πρόσληψης σας, θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Λαμβάνουμε αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέμιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι υπάλληλοι του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και των επιμέρους αρμοδίων τμημάτων της Εταιρείας και οι υπάλληλοι/στελέχη της Εταιρείας που είναι αρμόδιοι για τη διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινολογήσει προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με αυτή, ήτοι στον Όμιλο EUROMEDICA, προς ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντός της για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης των εταιρειών του Ομίλου και συγκεκριμένα για σκοπούς αξιολόγησης και τήρησης σχετικού αρχείου των υποψηφίων εργαζομένων.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της
ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 2241050000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση dpo@euromedica.gr.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε ή να αναθεωρήσουμε μονομερώς την παρούσα ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, με σκοπό τη συμμόρφωση μας με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ενδέχεται να δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι θα συμπληρώνουν την παρούσα ενημέρωση και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2023