Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

Η Euromedica σας δίνει την δυνατότητα να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας της και σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα την Περιοχή Κοσκινού, Ρόδος, Δωδεκάνησα (τηλ. 2241045000, info@euromedica-rhodes.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
  2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή ζωή σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας αποστείλετε μέσω της ιστοσελίδας. Εάν κληθείτε σε συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και δεδομένα που θα μας αναφέρετε κατά τη διάρκειά της συνέντευξης καθώς επίσης και αξιολογήσεις από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας ο οποίος θα συναντηθεί μαζί σας.
  3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και συγκεκριµένα η αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συνεργασία µε την Εταιρεία, µε σκοπό τη στελέχωση της Εταιρείας µε κατάλληλο προσωπικό.
  4. Εφόσον συναινέσετε, η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει το βιογραφικό σας σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων µε αυτή. Η Εταιρεία δε θα αποστείλει το βιογραφικό σας σε τρίτους, ενδέχεται όµως να έχουν πρόσβαση σε αυτό συνεργάτες της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας.
  5. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
  6. Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.
  7. Οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε έχετε δικαίωµα πρόσβασης στο βιογραφικό σας σηµείωµα, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισµού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδοµένων.
  8. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατός σας, ή την υποβολή παραπόνου, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων (Data Protection Officer) της Εταιρείας, Έλενα Βρακατσέλη, στο τηλέφωνο: 210 3686600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr